2x2cm_5_lat_gwarancji

Wprowadzamy okres 2 lat gwarancji od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji na n/w wyroby wyprodukowane po 1-szym stycznia 2015 r.:

  • Stacyjki do ciągników: C-330, C-360, MF-3 i ZETOR;
  • Skrzynka bezpiecznikowa 6-krotna, typ SB-6;
  • Przełączniki z serii: 542, 543, 544, 545, 546.

WARUNKI GWARANCJI

  1. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów wyprodukowanych po 1-szym stycznia 2015 r. i wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski.
  2. W razie stwierdzenia fizycznej wady wyrobu w ciągu 2 lat od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji (data umieszczona na wyrobie ) LSN LUBLIN zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby firmy, na jej koszt, do bezpłatnej naprawy wyrobu lub wymiany go na wolny od wad.
  3. Gwarancją nie objęte są wady powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, transportu i przyczyn wynikłych ze zdarzeń losowych np.: pożar, powódź, itp.
  4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczenie wadliwego wyrobu wraz z potwierdzeniem zakupu (kopia paragonu, faktury). Przed wysyłką należy się skontaktować z firmowym serwisem telefonicznie 81 442 75 01 lub elektronicznie przez stronę www.lsn.pl, zakładka SERWIS, celem uzgodnienia postępowania z reklamacją.
  5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

REKLAMUJĄCYImię i nazwisko

Adres

Telefon

Email

OKREŚLENIE TOWARU:Nazwa towaru

Data nabycia

Nr dowodu zakupu (paragon/faktura)

Załącz dowód zakupu


PRZYCZYNA REKLAMACJI:


Przyczyna reklamacji

ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO:


Żądania reklamującego